Europejski Tydzień Parlamentarny

We wtorek, 20 lutego 2018 r. prof. Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, przewodniczył Sesji pt. „From the ESM to EMF: what should be the role of Parliaments ?” (Od Europejskiego Mechanizmu Stabilności w kierunku Europejskiego Funduszu Walutowego. Jaka rola parlamentów narodowych?). Sesja ta odbywała się w ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego i zgromadziła przedstawicieli 28 parlamentów narodowych Unii Europejskiej, w tym grupę polskich parlamentarzystów. W trakcie sesji dyskutowano o konsekwencjach procesu przechodzenia od Europejskiego Mechanizmu Stabilności w kierunku Europejskiego Funduszu Walutowego. Obecnie istniejący mechanizm ma zostać przekształcony w specjalny fundusz walutowy, dysponujący projektowanym potencjałem pożyczkowym w wysokości 500 mld euro.
Profesor Bogusław Liberadzki, który zainicjował debatę, podkreślił, że nowy Fundusz będzie udzielał wsparcia państwom członkowskim w razie ewentualnego kryzysu. Stąd też, szczególnie ważne jest, aby również kraje członkowskie pozostające poza strefą euro, takie jak Polska, powinny również uczestniczyć w tym mechanizmie. W trakcie sesji debatowano również o konieczności zapewnienia odpowiedniego nadzoru kredytowego i zapewnienie przejrzystości nowego mechanizmu poprzez poddanie go pod kontrolę parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego. Uczestniczący w debacie przedstawiciele parlamentów narodowych byli zgodni, że stworzenie takiego funduszu jest dobrym rozwiązaniem, jak również szansą dla gospodarek narodowych i całej Wspólnoty. Debata ta stanowi otwarcie dyskusji z parlamentami narodowymi na temat utworzenia Europejskiego Funduszu .