Interpelacja do Komisarz Transportu

Wspólnie z europosłem Robertem Biedroniem wystosowaliśmy zapytanie do Komisarz Transportu w kilku tematach. Zachęcam do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami.

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-002926/2021

do Komisji

Art. 138 Regulaminu

Robert Biedroń (S&D), Bogusław Liberadzki (S&D)

Przedmiot:   Wsparcie rozwoju połączeń kolejowych w Unii Europejskiej

Rok 2021 został ustanowiony przez UE Europejskim Rokiem Kolei, w związku z czym organizowane są liczne działania promocyjne. Jednak realizacja Europejskiego Zielonego Ładu i zmniejszenie emisyjności transportu wymagać będzie przeniesienia dużej części ruchu pasażerskiego i towarowego na szlaki kolejowe.

Pewne działania, np. w zakresie rozwijania sieci połączeń międzynarodowych, zostały już podjęte, zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatnych przewoźników. Efekty odpowiadające stojącym przed nami wyzwaniom klimatycznym można jednak osiągnąć wyłącznie poprzez realizację kompleksowego programu inwestycji, zmian w prawie i koordynacji działań UE i państw członkowskich.

  1. Czy i w jaki sposób Komisja będzie ułatwiać tworzenie nowych międzynarodowych połączeń kolejowych (w tym nocnych) na terenie UE oraz wspierać zakup nowego taboru (w tym wagonów sypialnych), również z wykorzystaniem instrumentu odbudowy Next Generation oraz środków z budżetu UE na lata 2021–2027?
  2. Czy Komisja podejmie działania mające na celu stworzenie spójnej i dostępnej internetowej platformy sprzedaży biletów kolejowych dla podróży wewnątrz UE, jak również obniżenie stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej i cen biletów kolejowych w zakresie połączeń międzynarodowych w UE?
  3. Czy Komisja rozpatruje możliwość wykreowania linii kolejowych dedykowanych wyłącznie ruchowi towarowemu? Ustanowienie takich linii w skali europejskiej pozwoliłoby przenieść ruch towarowy na tory oraz rozwijać koncepcję autonomicznych pociągów towarowych, kursujących z dużą częstotliwością.

PL

E-002926/2021

Odpowiedź udzielona przez komisarz Adinę Vălean

w imieniu Komisji Europejskiej

(13.9.2021)

  1. Jak zapowiedziano w kompleksowej strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności[1], jesienią 2021 r. Komisja przedstawi plan działania na rzecz zwiększenia liczby dalekobieżnych i transgranicznych kolejowych przewozów pasażerskich, w tym nocnych połączeń kolejowych. Jednym z elementów planu działania jest badanie zlecone przez Parlament Europejski, w którym przeanalizowano przeszkody dla takich usług, w tym brak prostych opcji sprzedaży biletów, poziom opłat za dostęp do infrastruktury, alokację zdolności przepustowej infrastruktury, kwestie interoperacyjności, dostępność i finansowanie taboru kolejowego oraz świadczenie transgranicznych usług użyteczności publicznej. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe dla taboru kolejowego, Komisja omawia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zapotrzebowanie na innowacyjne instrumenty.
  2. W ramach wspomnianego wyżej planu działania oraz inicjatywy multimodalnej w 2022 r. Komisja będzie pracować nad dalszą poprawą ramowych warunków dotyczących dostępnej i pełnej sprzedaży biletów kolejowych przez internet. Rozporządzenie delegowane 2020/2180[2] daje państwom członkowskim możliwość obniżenia lub nawet zniesienia opłat za dostęp do infrastruktury w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Ceny biletów ustalane są przez przedsiębiorstwa kolejowe lub właściwe organy. Trwające prace nad harmonizacją i tworzeniem jednolitego europejskiego obszaru kolejowego przyczyniają się do zmniejszenia kosztów produkcji ponoszonych przez przedsiębiorstwa kolejowe.
  3. Wariant ten został przeanalizowany w akcie COM(2007)608, jednak ostatecznie został odrzucony. Komisja skoncentruje swoje wysiłki na ukończeniu transeuropejskiej sieci transportowej oraz na maksymalizacji wykorzystania infrastruktury kolejowej. W odniesieniu do tej ostatniej Komisja planuje przedstawić wniosek ustawodawczy mający na celu poprawę zarządzania przepustowością, koordynacji między koleją i terminalami, a tym samym efektywności kolejowych przewozów towarowych.

[1] COM(2020) 789 final z 9.12.2020

[2] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2011-0125_PL.html