Pytania do KE ws. egzekwowania pakietu na rzecz mobilności

 

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-004386/2021 do Komisji

Art. 138 Regulaminu

Vera Tax (S&D), Nora Mebarek (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D), Bogusław Liberadzki (S&D), Tom Berendsen (PPE)

Przedmiot: Egzekwowanie pakietu na rzecz mobilności

Pakiet na rzecz mobilności składa się z dwóch rozporządzeń i jednej dyrektywy, które zawierają nowe przepisy regulujące dostęp do zawodu kierowcy i do rynku, czas prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku oraz delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego. Przepisy regulujące czas prowadzenia pojazdu i warunki odpoczynku obowiązują od sierpnia 2020 r. Termin wdrożenia przez państwa członkowskie przepisów dyrektywy dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego upływa jednak dopiero w lutym 2022 r.

Chociaż przepisy odnoszące się do okresów odpoczynku kierowców i do kabotażu obowiązują od ponad roku, do mojego biura wpływają liczne skargi kierowców ciężarówek na brak egzekwowania przepisów w państwach członkowskich, co oznacza, że poprawa warunków pracy przewidziana w prawodawstwie w rzeczywistości jeszcze nie nastąpiła.

Dlatego priorytetem dla Komisji jest zapewnienie wspólnego rozumienia i spójnego wdrażania nowych przepisów.

  1. W jaki sposób Komisja zadba o to, by państwa członkowskie egzekwowały przepisy pakietu na rzecz mobilności regulujące czas prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku?
  2. Czy Komisja przygotowała sprawozdanie na temat liczby kontroli i grzywien nakładanych w państwach członkowskich? Jeśli tak – czy od czasu wdrożenia pakietu na rzecz mobilności ta liczba się zmieniła?
  3. Jakie środki zapobiegawcze Komisja stosuje przeciwko państwom członkowskim, które nie egzekwują przepisów pakietu na rzecz mobilności?

PL

P-004386/2021

Odpowiedź udzielona przez komisarz Adinę Vălean

w imieniu Komisji Europejskiej

(8.11.2021)

  1. Obecnie priorytetem Komisji jest zapewnienie, aby zawarte w pakiecie na rzecz mobilności 1 przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku były dobrze rozumiane, stosowane i egzekwowane w jednolity sposób w całej UE. W tym celu opublikowano wytyczne w formie pytań i odpowiedzi[1] dotyczące najpilniejszych kwestii związanych z wdrażaniem pakietu, a inne są w przygotowaniu. Komisja prowadzi również prace nad szeregiem aktów wykonawczych i delegowanych, w tym nad unijnymi normami dotyczącymi bezpiecznych i chronionych parkingów dla kierowców zawodowych, wspólnym unijnym wzorem obliczania stopnia ryzyka w przedsiębiorstwach oraz publicznym interfejsem połączonym z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym, który umożliwia przewoźnikom składanie drogą elektroniczną zgłoszeń delegowania. Europejski Urząd ds. Pracy również pomoże w zapewnieniu prawidłowego stosowania oraz spójnego i skutecznego egzekwowania unijnych przepisów dotyczących transportu drogowego.
  2. Komisja nie przygotowała jeszcze dwuletniego sprawozdania obejmującego w szczególności liczbę kontroli i grzywien w państwach członkowskich za lata 2019–2020, ponieważ termin przekazania tych informacji przez państwa członkowskie upłynął dopiero w dniu 30 września 2021 r. Sprawozdanie to prawdopodobnie nie wykaże jednak żadnego wpływu na tę liczbę, ponieważ nowe przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku zaczęły obowiązywać dnia 20 sierpnia 2020 r. Wpływ pakietu na rzecz mobilności z pewnością zostanie przedstawiony w sprawozdaniu za lata 2021–2022.
  3. Jak wskazano powyżej, Komisja podjęła szereg działań w celu ułatwienia wdrożenia i egzekwowania przez państwa członkowskie nowych przepisów pakietu na rzecz mobilności. Jeżeli środki krajowe nie wystarczą do zapewnienia zgodności z przepisami, Komisja zastrzega sobie prawo do wszczęcia przeciwko państwom członkowskim postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

[1] https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-questions-and-answers-0_en