Teraz Węgry

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wniosku wzywającego Radę Unii Europejskiej do stwierdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia. Rezolucja wzywająca do uruchomienia art. 7 traktatu unijnego wobec Węgier została przyjęta 448 głosami za przy 197 przeciwnych i 48 wstrzymujących się.

W dużym skrócie – w oryginale bowiem wniosek PE do Rady Unii Europejskiej liczy kilkadziesiąt stron – wygląda on następująco:

„Uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Powszechną Deklarację Praw Człowieka, międzynarodowe traktaty dotyczące praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy, takie jak Europejska Karta Społeczna i Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, uwzględniając swoje własne rezolucje w sprawie sytuacji na Węgrzech (wymieniono je wszystkie) i mając na uwadze, że Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, jak zapisano w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka, oraz mając na uwadze, że wartości te, które są wspólne dla państw członkowskich i do których poszanowania wszystkie państwa członkowskie dobrowolnie się zobowiązały, stanowią podstawę praw, z których korzystają osoby mieszkające w Unii;

mając na uwadze, że wszelkie wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości, o których mowa w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej nie dotyczy wyłącznie danego państwa członkowskiego, w którym występuje ryzyko, ale wywiera wpływ na pozostałe państwa członkowskie, na ich wzajemne zaufanie, a nawet na charakter samej Unii i prawa podstawowe obywateli przysługujące na mocy prawa Unii;

mając na uwadze, że pomimo stałej gotowości władz węgierskich do dyskusji nad zgodnością z prawem wszelkich konkretnych środków sytuacja nie została rozwiązana i pozostaje nadal wiele kwestii wzbudzających niepokój, mających negatywny wpływ na wizerunek Unii, a także jej skuteczność i wiarygodność w dziedzinie obrony praw podstawowych, praw człowieka i demokracji na świecie, oraz ujawniających konieczność rozwiązania ich dzięki uzgodnionym działaniom Unii;

Stwierdza, że obawy Parlamentu dotyczą następujących kwestii:

– funkcjonowania systemu konstytucyjnego i wyborczego;

– niezależności sądownictwa i innych instytucji oraz praw sędziów;

– korupcji i konfliktów interesów;

– ochrony prywatności oraz ochrony danych;

– wolności wypowiedzi;

– wolności nauki;

– wolności religii;

– wolności zrzeszania się;

– prawa do równego traktowania;

– praw osób należących do mniejszości, w tym Romów i Żydów, oraz ochrony przed wypowiedziami nawołującymi do nienawiści wobec tych mniejszości;

– praw podstawowych migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców;

– praw gospodarczych i społecznych.

[Parlament Europejski] uważa, że wszystkie te fakty i tendencje łącznie stanowią systemowe zagrożenie dla wartości, o których mowa w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej i stwarzają wyraźne ryzyko ich poważnego naruszenia”.

Każda z wymienionych wyżej kwestii, co do której Parlament Europejski ma zastrzeżenia jest udokumentowana konkretnymi przykładami. W każdej z tych kwestii istnieje przytaczana w przypisach do rezolucji PE dokumentacja lub stanowisko licznych komisji, organizacji i stowarzyszeń, które rzecz dokładnie badały, opisały i swoje wnioski zawarły w stosownych, oficjalnych stanowiskach. Są to sprawozdania organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz decyzje sądów regionalnych i międzynarodowych. Liczne podmioty na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym, takie jak instytucje i organy Unii, Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz wiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wyrażały głębokie zaniepokojenie stanem demokracji, państwa prawnego i praw podstawowych na Węgrzech. Wszystkie one zostały odnotowane, choć nie można ich uznać, za prawnie wiążące, ponieważ jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może dokonywać wykładni postanowień Traktatów. Niemniej mają one swą wagę i znaczenie przy podejmowaniu tak zasadniczych i ważnych decyzji, jak ta, czy wobec jakiegoś kraju zastosować procedurę art. 7 Traktatu i Unii Europejskiej, czy nie.

Rada Unii Europejskiej w pełni podzieliła stanowisko Parlamentu Europejskiego i zdecydowała, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia. Węgrzy dostali trzy miesiące na podjęcie działań, które mają na powrót postawić węgierski pociąg na europejskich torach.