Żądanie sprostowania publikacji

W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat okoliczności wydania krytykowanych obecnie warunków koncesyjnych na budowę i eksploatację autostrady A2 firmie „Autostrada Wielkopolska” SA i mojego, rzekomego w tym udziału, mój pełnomocnik prawny wysłał do szefa Wiadomości TVP żądanie sprostowania:

 

Pan Jarosław Olechowski
Redaktor Naczelny
Szef Wiadomości TVP
Plac Powstańców Warszawy 7
00-999 Warszawa

ŻĄDANIE PUBLIKACJI SPROSTOWANIA

Szanowny Panie Redaktorze,
w imieniu Pana Bogusława Liberadzkiego, którego odpis pełnomocnictwa załączam, na podstawie art. 31a ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24), wnoszę o opublikowanie sprostowania informacji zawartej w materiale wyemitowanym w Wiadomościach TVP, w dniu 11 lutego 2018 r., w treści (początek 2 min i 13 sek.) – „Umowy na A2 są tajne, podpisał je w 1997 roku Minister Transportu w rządzie SLD Bogusław Liberadzki, Autostrada Wielkopolska przez kolejne 20 lat może dowolnie ustalać wysokość opłat.” (koniec w 2 min. i 29 sek.).
Oto tekst sprostowania:
„Umowa na A2, podpisana przez Ministra Transportu w rządzie SLD Bogusława Liberadzkiego została zawarta na 30 lat i nie uprawniała Autostrady Wielkopolskiej na podwyższanie wysokości opłat.”

Szanowny Panie Redaktorze,
zakwestionowana, powyżej wskazana, treść materiału Wiadomości jest nieprawdziwa.
Autor zakwestionowanego fragmentu tekstu sugeruje wprost, że umowa, która została przez mojego Mandanta podpisana w 1997 roku, dawała dowolność w ustalania przez Autostradę Wielkopolską S.A. [AW] wysokości opłat za przejazd, w dodatku jeszcze przez następne 20 lat! Było zgoła inaczej! W dniu 10 marca 1997 r., Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wydał decyzję o udzieleniu spółce AW S.A. z siedzibą w Poznaniu trzech koncesji na budowę i eksploatację trzech odcinków autostrady A2. Koncesje wydane zostały na okres 30 lat. Umowa koncesyjna na budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinkach Świecko – Poznań, Poznań – Konin, Konin – Stryków została podpisana w dniu 12 września 1997 r. AW S.A. miała wejść na plac budowy odcinka Krzesiny – Września, który wraz z istniejącym odcinkiem Września – Konin, umożliwiłby po dwóch, trzech latach eksploatację 100 km płatnego połączenia autostradowego Poznań – Konin. Cała trasa, od Świecka do Strykowa, miała powstać w ciągu 8-10 lat. Wartość inwestycji oceniono na 2-2,5 mld USD, a zwrot kosztów planowano w ciągu 18 lat, przy opłacie dla samochodu osobowego 13 groszy za 1 km (ok. 4 centy USD). Bez zgody Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, koszt przejazdu nie mógł być podwyższony.
Koncesja została udzielona na okres 30 lat, licząc od dnia jej udzielenia (pkt V Koncesji). Punkt VI Koncesji wymienia przesłanki jej cofnięcia: naruszenie warunków umowy koncesyjnej lub obowiązków wynikających z art. 57 ustawy z 1994 r. o autostradach płatnych, do których należy, m.in.: zgromadzenie środków finansowych na budowę i podjęcie eksploatacji autostrady, czy też terminowej realizacji procesu inwestycyjnego (art. 57 pkt. 1 i 4 ww. ustawy).
Późniejsze zmiany systemu koncesyjnego oraz zmiany cyt. umowy z 12 września 1997 r. (aneksy: nr 1 – lipiec 1998 r., nr 2 – październik 1999 r., nr 3 – lipiec 2000 r., nr 4 – październik 2000 r. były niezależne od mojego Mocodawcy i zostały wprowadzone przez rząd AWS. Dodatkowo, w roku 1999 i 2000, Minister TiGM uchylił jedną koncesję, a dwie pozostałe zmienił, nowelizowano ustawę o autostradach płatnych i w kolejnych latach dokonywano dalszych zmian, m.in. w 2005 r., zmieniono system rozliczeń za przejazd samochodów ciężarowych, zakwestionowany przez Komisję Europejską.
Nadto komunikuję, że brak publikacji sprostowania w przepisanym prawem terminie, spowoduje skierowane sprawy na drogę postępowania sądowego.

                                                                                                                                                                                                        Z poważaniem,

                                                                                                                                                                                                        Krzysztof Czeszejko-Sochacki                                                                                                                                                                                                                                                                             adwokat